Regulaminy

Regulamin Obiektu Imprezy Artystyczno – Rozrywkowej

 

I

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany w celu organizacji Imprezy, która odbędzie się w dniach 08.09.2017r. – 10.09.2017r. na terenie placu gen. St. Maczka w Żaganiu.

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą   przebywały na terenie,  na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.

 

Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

„Pracownicy ochrony” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie.

„Teren Imprezy” oznacza wygrodzony tymczasowym płotem  teren  na placu gen. St. Maczka w Żaganiu, na którym przeprowadzana jest Impreza.

„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

Organizator wyznaczył kierownika do spraw bezpieczeństwa posiadającego uprawnienia zgodne z obowiązującymi wymogami odpowiedzialnego za bezpieczeństwo podczas trwania Imprezy.

Organizator zapewnia odpowiednią liczbę osób, do zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebiegu Imprezy.

 

II

Wstęp na teren Imprezy nie jest biletowany, przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.

Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

 • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • materiałów wybuchowych,
 • wyrobów pirotechnicznych,
 • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • napojów alkoholowych wysokoprocentowych w puszkach, butelkach,
 • środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • rowerów,
 • zwierząt,
 • grilli, urządzeń – przedmiotów z otwartym ogniem.

Zabrania się podejmowania na terenie trwania imprezy, między innymi następujących działań:

 • rzucania przedmiotami lub wylewania płynów, a w szczególności w kierunku innej osoby,
 • wchodzenia na teren nieprzeznaczony dla publiczności, w tym sceny i zascenia,
 • wspinania się na lub przez konstrukcje i instalacje, tymczasowe płoty ogradzające teren imprezy, mury obronne,
 • pisania lub malowania na elementach konstrukcji, instalacji bądź przytwierdzania do nich czegokolwiek,
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
 • zaśmiecania terenu imprezy, poprzez wyrzucenie przedmiotów takich jak odpady, opakowania, puste pojemniki itp.
 • wszelkich innych zachowań niedozwolonych, niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników lub porządku publicznego.

Jakiekolwiek naruszenie Regulaminu imprezy może skutkować następującymi działaniami:

 • wezwaniem do opuszczenia terenu imprezy oraz możliwością przekazania Policji,
 • podjęciem przez Organizatora oraz inne upoważnione osoby lub podmioty stosowanych kroków prawnych,
 • zastosowaniem wszelkich innych kar lub środków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na terenie Imprezy zezwala się na zakup i spożywanie tylko alkoholi niskoprocentowych ( dostępnych w punktach gastronomii, w opakowaniach plastikowych).

Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

 • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 • posiadających broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
 • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,
 • odmawiającym poddania się kontroli przy wejściu na teren Imprezy,
 • wchodzących na teren Imprezy, poza wyznaczonymi miejscami wejścia.

 

Kto wnosi lub posiada na Imprezie alkohol wysokoprocentowy, broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, zostanie zgłoszony organom ścigania i Policji w celu dalszego postępowania.Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 • Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.Wszelkie pozostawione pakunki, reklamówki będą usuwane z terenu Imprezy.

 

III

 

Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

 • Służby porządkowe wyróżniające się elementami ubioru;
 • udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

Organizator w zakresie określonym przepisami prawa jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji, promocji i reklamy Imprezy. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

 

Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:

 • scena, zaplecze techniczne,
 • widownia,
 • punkty gastronomii,
 • punkty stałego zabezpieczenia przez służby porządkowe i medyczne.

Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

 • pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego  uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

 

IV

 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy  Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora oraz zostanie umieszczony  w widocznych miejscach na terenie imprezy plenerowej.


Do pobrania: Regulamin Obiektu Imprezy Artystyczno – Rozrywkowej

Regulamin Imprezy Masowej

 

I

Niniejszy regulamin (zwany dalej  „Regulaminem”) został wydany na podstawie   przepisów ustawy z dnia 22.08.1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opubl. Dz. U. 2013 poz. 611,Dz.U. z 2016r. poz.1432 i 225 oraz z 2017r. poz.60 (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą   przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.

 

Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

„Służby Porządkowe i informacyjne” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie.

„Teren Imprezy” oznacza wygrodzony teren na pl. gen. St. Maczka w Żaganiu, na  którym przeprowadzana jest Impreza.

„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

 

 

II

Wstęp na teren Imprezy przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.

Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

 • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • materiałów wybuchowych,
 • wyrobów pirotechnicznych,
 • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • napojów alkoholowych,
 • opakowań szklanych, metalowych,
 • opakowań plastikowych na napoje,
 • środków odurzających lub substancji psychotropowych,

Zakazuje się:

 • wprowadzania psów i innych zwierząt oraz pojazdów  jednośladowych  na Teren Imprezy,
  wrowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.

Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

 • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków
 • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.
 • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
 • odmawiającym poddania się kontroli przy wejściu na teren Imprezy.

Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.

 

Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

 

III

 

Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

 • Służby porządkowe  i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru,
 • powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych,
 • udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,
 • zmianę miejsca Uczestnikowi Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba

Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy,a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

 

Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:

 • Zaplecze techniczno-socjalne,
  Widownia,
  Zespoły wejścia głównego,
  Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.

Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

 • pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego  i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
 • Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensat.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego  uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

 

Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych uczestnikom Imprezy.

 

IV

 

Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

 • sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
 • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
 • stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.Dz.U. z 2016r. poz. 1432 2255 oraz z 2017r. poz. 60). ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

 

Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Centrum Kultury, 68-100 Żagań, ul. Szprotawska.

 

Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

 

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora oraz zostanie umieszczony w widocznych miejscach na terenie imprezy masowej.


Do pobrania: Regulamin Obiektu Imprezy Masowej